Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: KT Interior Oy
Osoite: Energiakuja 3, 00180 Helsinki
Puhelin: 010 235 1900
Sähköposti: info@ktinterior.fi
Yhteyshenkilö: Anne Neuvonen

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään KT Interior Oy:n (jäljempänä ”KT”) asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden työntekijöiden tietoja (jäljempänä ”Rekisteröity”).

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana, asiakassuhteen hoito, asiakasviestintä ja markkinointi sekä tuotetakuisiin liittyvien dokumentaatioiden hallinta.

Henkilötietojen käsittely perustuu yksityisasiakkaiden osalta asiakkaan suostumukseen ja asiakasyritysten työntekijöiden osalta oikeutettuun etuun sopimuksien täytäntöönpanossa sekä lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää rekisteriä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja:
– nimi
– osoite
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tehtävänimike ja/tai rooli yrityksessä
– asiakashistoria

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
KT käyttää digitaalisia palveluja henkilötietojen tallentamiseen ja käsittelyyn. KT:n tietoliikenneverkko ja digitaaliset sovellukset on suojattu palomuurilla ja salasanoilla, ja niiden valvonnasta ja ylläpidosta on huolehdittu.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan luovuttaa KT:n yhteistyökumppaneille KT:n asiakassuhteisiin ja sopimuksiin liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.
Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava KT:n yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

8. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n
KT voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n alueella. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle toteutetaan Rekisteröidyn antamalla suostumuksella.

9. Henkilötietojen säilytysaika
KT säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muun lainsäädännön vaatiman ajan.

10. Alihankkijat ja yhteistyökumppanit
KT:n alihankkijoille välitetään henkilörekisteritietoa valvotusti tiettyä nimettyä tarkoitusta varten ja ainoastaan työn suorittamista varten tarvittavat tiedot, kuten tuotteiden toimittamiseen ja laskuttamiseen liittyvät tiedot. Alihankkijoilla ei ole suoraa pääsyä KT:n henkilörekistereihin.
KT:n hankkimien ulkoistettujen palvelujen tarjoajien osalta on varmistettu Henkilötietolain toteutuminen salassapito- ja vaitiolosopimuksin.

11. Viranomaisyhteistyö ja poikkeamista tiedottaminen
KT toimii vastuullisesti ja aktiivisesti noudattaen lainsäädännön mukaisia ohjeistuksia poikkeustilanteissa.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja vaatia muutoksia itseään koskeviin tietoihin KT:n rekistereissä Henkilötietolain mukaisesti.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Tietopyynnöt ja tarkistusoikeus -kohdan mukaisesti.

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

14. Tietopyynnöt ja tarkistusoikeus
Kaikki tietopyynnöt, tietojen tarkistuspyynnöt, tietojen tuhoamispyynnöt ja kysymykset tästä tietosuojaselosteesta sekä muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse info@ktinterior.fi -osoitteeseen.

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
KT pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan www.ktinterior.fi. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.1.2021.

 

 

 

 

 

 

Back to top